Allmänna Köpvillkor

Dessa allmänna villkor är anpassade för och gäller vid köp av produkter (”produkter”) från Duro Sweden AB (organisationsnummer: 556342-0958) (”Duro” eller ”vi”) via Internet (distanshandel). Duro är den säljande parten och du ("kunden") är den köpande parten. Villkoren är anpassade för försäljning till privatpersoner som fyllt 18 år. Förekommer det moment i dessa villkor som avviker från tvingande lagstiftning är sådana moment utan verkan i den mån avvikelsen inte är till förmån för kunden. Den nu sagda gäller endast om kunden är privatperson och att köpet avser privat konsumtion.

Beställningar

Hos Duro beställer du produkter enkelt och bekvämt. Vi erbjuder säker betalning via Klarna.

Tänk på att färgåtergivningen av bilder varierar från dator till dator, vi kan därför inte garantera att den faktiska färgen är densamma som du sett på datorn. Är du osäker erbjuder vi möjligheten att beställa prov på alla våra tapeter, se nedan under Produkter och sortiment.

Vid kompletteringsbeställning av tapeter kan vi ej garantera rullar ur samma färgbad/batch.

Om det inte skulle vara möjligt för oss på Duro att leverera din beställning kommer vi att kontakta dig omgående. Skulle detta inträffa kommer vi att erbjuda dig en alternativ lösning förutsatt att det är möjligt. 

Priser och avgifter

Priser anges i svenska kronor (SEK) inklusive mervärdesskatt (moms) enligt gällande skattesats. Moms för momspliktiga produkter debiteras för närvarande med 25 %. 

Om du som kund inte skulle hämta ut din beställning på det sätt som avtalats debiterar Duro en återhämtningsavgift om 500 kronor inklusive moms. Avgiften är nödvändig för att täcka frakt- och hanteringskostnader som uppkommer.

Erbjudanden och kampanjer som marknadsförs på www.durosweden.se gäller så långt lagret räcker om inga andra villkor redovisas i anslutning till erbjudandet.

Produkter och sortiment

Alla produkter som erbjuds på www.durosweden.se är anpassade för bruk på den svenska marknaden. Det innebär bland annat att produkterna uppfyller svenska miljökrav etcetera. 

Duro säljer ett urval av tapeter, tapetprover och renoveringstapeter via webbshop.

Se under avsnittet Leverans för mer information om olika leveransvillkor.

De produktbilder som visas på www.durosweden.se skall återge produktens färg, mönster och övriga egenskaper på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Eftersom färgåtergivning kan variera beroende vilken typ av bildskärm du som kund använder, kan vi inte garantera att produkternas färger återspeglar de färger du upplever på din bildskärm.

Betalning

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Leverans

Produkter levereras enligt följande. Tapetprover levereras till den leveransadress du angivit vid din beställning. Duro lagerför samtliga varor. Om någon av de varor du beställer inte finns på lager kommer vi att underrätta dig.

Duro erbjuder fri frakt inom Sverige vad gäller samtliga produkter. Leveranstider anges nedan. Om beställningen omfattar produkter som är slut i lager kan leveranstiden bli längre än normalt. I det fallet levereras beställningen först när samtliga produkter finns i lager.

Leverans av produkter sker normalt inom två till tre helgfria vardagar räknat från dagen då beställningen genomförs.  

Är leveransorten särskilt avlägsen eller inte ingår i det normala transportnätet kan leveranstiden komma att utökas. 

Uppstår en väsentlig leveransförsening kan du som kund häva detta avtal utan kostnad.

Transportrisk

Risken för försändelse övergår på dig som kund när den har avlämnats till dig. Det innebär att Duro står för transportrisken tills försändelsen har nått dig.

Ångerrätt

Du som kund som ingår detta avtal i egenskap av privatperson har rätt att frånträda (häva) avtalet i enlighet med lag 2014:14 om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten är inte tillämplig för kunder som ingått detta avtal i egenskap av näringsidkare. Ångerrätten gäller i 14 dagar (ångerfristen). Tiden räknas från den dag då du som kund har mottagit försändelsen. För att ångerrätten skall gälla så måste de produkter som beställningen omfattar återlämnas i oförändrat skick. Det innebär att du inte får använda produkterna i större omfattning än det som krävs för att kunna undersöka dem. Enligt gällande lagstiftning ska du som kund efter att du ångrat ditt köp returnera samtliga produkter som beställningen omfattar till Duro och själv bekosta returfrakten. 

När produkterna kommit Duro tillhanda återbetalas summan exklusive frakt- och hanteringskostnader. Skulle du som kund återlämna färre produkter än vad beställningen omfattar återbetalas endast varuvärdet för de produkter som du återlämnar.

Tapetprover med mera

Notera att produkter som tillverkats eller ändrats särskilt på kundens begäran eller som på annat sätt fått en särskild prägel inte omfattas av ångerrätten. Till denna kategori av produkter räknas varuprover, såsom tapetprover. Kostnaden på 25 kronor per prov är en administrativ avgift och inte betalning för produkten i sig.

Kontaktinformation: 

Duro Sweden AB

Box 907

801 32 Gävle 

E-post: info@durosweden.se

Reklamation och garanti

Om du som kund har köpt en produkt i egenskap av privatperson har du rätt att reklamera produkten om den är felaktig enligt konsumentköplagen (1990:932). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i tre år från det att du fått produkten i din besittning. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till dig. En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan dig och Duro eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som du har orsakat räknas inte som ett ursprungsfel.

Besiktningsplikt: Som kund har du något som kallas besiktningsplikt. Det innebär att du så snart du fått varorna ska kontrollera att du fått rätt vara, att alla tapetrullar har samma batch/färgbad och att det inte finns några synliga fel. Om det är något som inte stämmer ska du kontakta Duro så snart som möjligt. Om du har anlitat en hantverkare men själv beställt varorna är det viktigt att veta att det fortfarande är du som har besiktningsplikten. Eventuella följdskador i form av hantverkskostnader ersätts ej enligt gällande rätt.

 

Om du reklamerar en felaktig produkt efter sex månader från det att du fått produkten i din besittning har du även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. Duro rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de har levererats och påtala eventuella fel så snart som de upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, få en ny felfri produkt och i vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du har betalt. Kostnader för att returnera en felaktig produkt ersätts av Duro då du som kund ska hållas skadelös. Notera att du i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Återbetalningen kommer att ske först när godset har mottagits samt godkänts av Duro.

Kontaktuppgifter vid reklamationsärenden: För att returnera felaktiga tapeter ta kontakt med Duro via www.durosweden.se. 

 

Efter att varorna har skickats till Duro, kommer återbetalningen att först ske när godset har mottagits samt godkänts av Duro. 

 

Returer 

Felaktiga varuprover returneras inte. Duro rekommenderar att du alltid förpackar produkterna på samma sätt och med samma emballage som när produkterna levererades till dig. I det fall du förpackat eller emballerat produkter på ett undermåligt sätt och produkten tar skada under transporten till Duro bär du som kund också ansvaret för skadan.

 

Vid återsändande av produkter är du ansvarig för att produkterna når butiken (utlämningsstället) eller Duro i oskadat skick. 

 

Förbehåll

Duro förbehåller sig rätten att häva avtalet i det fall kunden handlat i ond tro på grund av felaktigheter som kunden känt till eller borde ha insett, såsom felaktiga uppgifter om pris eller kvantitet på www.durosweden.se. I det fall hävningsförbehållet görs gällande har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Duro. 

 

Duro förbehåller sig rätten att utan avisering ändra innehållet på www.durosweden.se, vilket inkluderar, men inte är begränsat till, utbud, priser och kampanjer. Sådan ändring påverkar dock inte redan ingångna Avtal mellan Duro och kund.

 

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Duros kontroll och som Duro inte skäligen kunnat övervinna eller förutse, ska Duro ha rätt att framflytta tidpunkten för sina prestationer enligt avtalet eller frånträda sina skyldigheter i avtalet. Vid sådan händelse ska Duro inte vara skyldigt att ersätta kunden för eventuella skada kunden i anledning härav.

 

Övrigt 

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på råmaterial eller nödvändig komponent, där Duro inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt avtalet har Duro rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från Duro.

 

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för avtalet, har Duro rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse saknar kunden rätt till skadestånd eller annan kompensation från Duro.

 

Uppstår leveransförsening som beror på händelse utom Duros kontroll, ska Duro inte anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Duro såvida inte annat särskilt avtalats mellan Duro och kunden eller följer av bestämmelse enligt tvingande lag.

 

Duro polisanmäler rutinmässigt alla bedrägerier och bedrägeriförsök. Duro ansvarar inte för eventuella skador och problem med kundens mjuk- eller hårdvara som uppstår på grund av att kunden nyttjat externa länkar som är publicerade på www.durosweden.se. 

 

 

Om det föreligger skillnader mellan olika versioner av skriftligt material, ska de uppgifter som har publicerats senast anses ha företräde. Det gäller dock inte uppgifter som är uppenbart felaktiga eller missvisande vid en jämförelse mellan de olika versionerna. Duro reserverar sig för eventuella felskrivningar.

 

Allt material som publiceras på www.durosweden.se, inklusive programvara, logotyper, ljudfiler, varumärken samt text och bild är immaterialrättsligt skyddat. Skyddet innebär att materialet inte får användas utan rättighetsinnehavarens tillåtelse. Materialet får inte heller kopieras eller på annat sätt överföras till tredje part utan Duros skriftliga samtycke.

All information på www.durosweden.se, oavsett format, publiceras uteslutande i informativt syfte för att besökare skall kunna använda sig av webbshoppen. Duro ansvarar således inte för de följder eller skador som kan uppstå om denna information visar sig felaktig eller används i annat syfte än det ovan angivna.

 

Tvist med anledning av dessa köpevillkor ska avgöras av svensk domstol.

Duro och våra utlämningsställen följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Integritet

Vi arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas när du använder våra digitala tjänster och på www.durosweden.se.

Duro Sweden är ansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget och av personuppgiftbiträden och andra personuppgiftsansvariga på uppdrag av oss. Vi samlar endast in de personuppgifter som behövs för att tillgodose våra kunders beställningar eller kopplat till skapande konton på www.durosweden.se .  De personuppgifter som vi samlar in, är de uppgifterna som du själv ger oss vid till exempel skapandet av en användare och/eller vid beställning.

Vi samlar in personuppgifter därför att vi ska kunna:

  • bearbeta din beställning,
  • skicka aviseringar och information till dig om leveranser
  • besvara dina frågor
  • informera om vårt sortiment

Vi sparar dina uppgifter så länge som krävs, så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta eller tills du önskar annat. Därefter raderas dina personuppgifter.

Duro Sweden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom företaget som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få dem, flyttade, rättade, eller raderade.

Du kan kostnadsfritt en gång om året, begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats.  Vid upprepade förfrågningar tar vi ut en administrativ avgift om 100 kr.

Begäran om att få ta del av sådan information kan ske via mail eller skriftlig och skickas till oss på följande adress:

headoffice@durosweden.se , var vänlig ange ”Dataskyddsombud – Personuppgifter” i ämnesraden för snabb behandling

Eller skriftligen till:

Duro Sweden

Box 907

801 32 Gävle 

Vi behöver ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange också till vilken e-postadress du vill ha informationen skickad. För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en vidimerad kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Vi är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas dina uppgifter, om vi inte enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid.

Du har alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas.
  • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning.